2013/04/09

Katolická církev a víra 2

Křesťanství je založeno na jedinečných historických událostech. Popis těchto událostí je obsažen v Bibli, která se označuje také jako Písmo svaté.

Co je Bible

Bible není jedna kniha, ale celý velký komplet relativně nezávislých knih a spisů uspořádaných do jednoho balení. Celá Bible se dělí na dvě hlavní části tzv. Starý zákon (SZ) a Nový zákon (NZ). SZ obsahuje 45 a NZ 27 knih. Celkem se Bible skládá z 72 knih. Tyto knihy mají různé autory, různé styly a různý žánr.

Dalším faktem pro pochopení Bible je existence různých verzí Bible. A proto se nabízí důležitá otázka, která verze je ta správná. To souvisí s důležitou otázkou...

Odkud pochází Bible

Jednotlivé knihy mají různé autory a pochází z různé doby. Nejstarší knihy z NZ pochází z 1. století. Mnohem důležitější ale je odkud pochází Bible jako taková tj. celý soubor těchto knih.

Bible byla sestavena Katolickou církví. Knihy, které jsou součástí písma svatého vybrala právě katolická církev. Jejími kritériem byla maximální věrohodnost ústní tradici a návaznost na svědectví očitých svědků. Pro představu z 27 existujících evangelií byli věrohodnými uznány pouze 4. Ze 4 knih zjevní bylo uznáno pouze jediné. Tyto vybrané knihy jsou považovány za inspirované duchem svatým - Bohem. Seznam knih NZ byl definitivně uzavřen na konci 5 století představiteli Katolické církve.

Bible © 5th century Catholic Church All Rights Reserved
Ve světe koluje termín tzv. Biblické křesťanství. Tento název je zcela zavádějící a vychází z protestanského principu Sola Scriptura. Tento termín má zdůraznit údajné navrácení se k původnímu učení písma. Ve skutečnosti jeden z hlavních původců protestantské revolty Martin Luther odstranil z Bible několik knih, aby Bible neodporovala jeho teologii. Tím vznikla protestanská Bible, která má pouhých 39 knih SZ.

Mimochodem Martin Luther chtěl odstranit z Bible i apokalypsu zjevní sv. Jana, protože dle jeho názoru to byl nesmyslný paskvil. Paradoxně právě to je velmi oblíbená kniha všech protestantů, kteří z ní odvozují, že katolická církev je antikrist a podle ní vyhlížejí a vypočítávají konec světa s přesností plus mínus deset sekund.

Proto pokud než začnete číst Bibli ujistěte se, že to je Bible úplná a schválená jejími původním autorem Katolickou církví. Obzvláště je potřeba se vyhnout Bibli svědků Jehovových, protože jejich Bible navíc obsahuje záměrné chyby. Tuto sektu navíc nelze považovat za křesťanskou.

Jak číst Bibli

Pokud někdo neznalý, dostane bohulibí nápad číst Bibli obvykle se dopustí několika omylů - nesprávných předpokladů. Tato kapitola by se také mohla jmenovat na interpretaci záleží. To je nejpodstatnější princip. Bible není ve všem samovysvětlující, a proto je potřeba mít po ruce komentáře a výklad Katolické církve. Už první křesťané narazili na tento problém, když se Filip ve Skutcích apoštolů ptá etiopského dvořana, zda rozumí tomu, co právě čte z knihy proroka Izaiáše. Ten odpovídá: „Jak bych mohl, když mi to nikdo nevyloží!

První chybou je číst Bibli sekvenčně od začátku do konce. Do toho se lze pustit pouze v případě, že již máte povědomí o víře respektive rozumíte významu Starého Zákona, které knihy mají jaký význam. Rozumbradové vyčtou již v Mojžíšových knihách, že křesťané kamenují děti o sabatu, schvalují otroctví a spoustu dalších takových věcí. Nikdy se však nedočtou, že Mojžíšův zákon se vztahuje na starou smlouvu, která již byla naplněna Ježíšem a nahrazena novou smlouvou (anglicky vysvětleno zde).

Aby bylo možné pochopit smysl starého zákona v Bibli je potřeba pochopit co je to typologie. Události v starém zákoně reflektují události v novém. Dobrým příkladem je například, když Bůh přikáže Abrahámovi, aby obětoval vlastního syna. Tato událost je pro křesťany předobrazem oběti Božího Syna na kříži. V případě Abrahámova syna na samotnou oběť nakonec nedojde, Bůh není necita.

Nejlepší je začít evangelii v Novém Zákoně. Je to mnohem jednoduší, ale i přesto bezpochyby čtenář prost výkladu přehlédne poselství mnoha událostí v evangeliích popsaných.

Mimo autentický výklad katolické církve Bible postrádá smysl a mnoho lidí z ní extrapoluje různé nesmysly. A proto je autentický výklad Bible naprosto zásadní pro pochopení poselství v ní obsažených.

Biblické křesťanství. Tímto označením se právě nejčastěji zaštiťují uskupení a jednotlivci, kteří přicházejí se svévolným výkladem Bible. Často pak tento výklad neodpovídá záměrům a myšlenkám autorů Biblických knih, které se tradují z generace na generaci právě v katolické církvi.

Křesťanství nekončí Biblí

Křesťanství je postavené na historických událostech. Ty jsou v Bibli popsány. Ale pro správné a plné pochopení křesťanství je potřeba dívat se i dál za horizont Bible. Katolická církev existuje již téměř 2000 let. Přestože zjevení evangelia - překlad: radostná zvěst - končí s érou apoštolů, historie církve pokračuje. Nejen tedy neuvěřitelné události popsané v Bibli, ale život a dílo mnoha světců formovali církev a prohlubovali její chápání evangelia a událostí s tím spojených. Je důležité pochopit, že církev měla 2000 let na čerpání zkušeností a rozjímání radostné zvěsti. Proto je velice nepravděpodobné, že by někdo přišel s otázkou ohledně víry a evangelia, která nebyla ještě zodpovězena.

Další díl se bude podrobněji zabývat tím co je církev.